Flere og rimeligere studentboliger krever økt tilskuddssats og nytt arealformål

15.08.2023

Det er fremdeles stor etterspørsel etter studentboliger, viser Samskipnadsrådets ferske undersøkelse om køtall blant studentsamskipnadene i Norge som ble offentliggjort i dag. Studentsamskipnadene vil fortsette arbeidet med å bygge ut flere studentboliger.

Tilskuddssatsene for å bygge studentboliger står likevel igjen som en stor utfordring. Med en betydelig økning i byggekostnadene er det avgjørende at regjeringen justerer opp tilskuddssatsen slik at fremtidens studentboliger forblir rimelige for studentene.

  • Økt tilskuddssats vil bidra til å redusere husleien på fremtidige boliger og gi studentene som bor i studentboliger bedre økonomi. Med en høyere kostnadsramme er vi bekymret for at tilskuddssatsen ikke lenger vil sikre rimelige studentboliger i like stor grad som før, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Tilgang på tomter er også avgjørende for studentboligbyggingen. Ved flere studentkommuner er det en utfordring å finne rimelige tomter med en god beliggenhet. Et viktig grep for å forbedre situasjonen er å gjøre studentbolig til et eget arealformål i plan- og bygningsloven.

  • Studentbolig som eget arealformål vil bidra til å bedre tomtetiltgangen og gjøre reguleringsprosessene mer effektive. Vi er glade for at regjeringen har igangsatt et arbeid på dette og håper det kan komme på plass raskt, sier Audhild Kvam,  styreleder i Samskipnadsrådet. 

Den varslede krisen fortsetter å utfolde seg

Ferske tall fra Samskipnadsrådets køtalls-rapportering blant landets studentsamskipnader viser at flere har blitt tildelt studentbolig siden 1. august, men at det fortsatt er stor etterspørsel etter studentboliger. Undersøkelsen viser at 3081 er blitt tildelt studentbolig til og med 15.august og at 10 501 fortsatt står på ventelister hos de ulike studentsamskipnadene.

  • Tallene viser at det fortsatt er en betydelig andel studenter som ønsker å bo i våre studentboliger, men som dessverre står på venteliste. Vi har tildelt langt flere boliger i år sammenlignet med i fjor, men behovet er fortsatt stort, sier Audhild Kvam, styreleder i Samskipnadsrådet.

Studentene er bekymret for at køtallene fortsatt er høye, og ønsker at tiltak blir satt i gang.

  • Køtallene fortsetter å være høye. Vi forventer at tiltakene vi har etterlyst i årevis prioriteres av politikerne. Reguleringsprosessene må effektiviseres i kommunene, tilskuddene må økes av regjeringen og samskipnadene må bygge. Den varslede krisen fortsetter å utfolde seg, sier Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon.

Satt i gang midlertidige tiltak

Det er flere kommuner og samskipnader som til studiestart gjør ekstra tiltak for å bistå studentene som trenger et midlertidig bosted. Dette gjelder blant annet rimelige hotellavtaler og midlertidige sovesaler.

  • Dette er veldig positivt. Vi håper samskipnadene, kommunene og næringslivet vil gå i dialog for å se om det er flere muligheter. Alle bidrag som kan være med på å gi disse studentene en god studiestart er svært ønskelige, sier styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.

Studentene mener også at det er fint at det settes i gang ekstraordinære tiltak.

  • Dessverre er dette kun å behandle symptomet, og ikke sykdommen. Vi må til roten av problemet og sikre at spaden faktisk blir satt i jorden, sier Oline Sæther, leder av Norsk Studentorganisasjon.

*Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim har et oppdatert boligsystem og fører ikke venteliste. Derimot bruker de en interessentliste som ligger inne i årets undersøkelse i motsetning til fjorårets rapportering.