Høringssvar

Her finner du Samskipnadsrådets innsendte høringssvar 

Høringer 2024

01/02-24 Forslag til endringer i barnehageloven ved forskrifter
01/02-24 Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

Høringer 2023

12/12-23 Forslag til endringer i plan- og bygningsloven om grunneierfinansiering
12/12-23 Høringssvar til Kommunal- og distriktsdepartementet

30/11-23 Forslag til forskrift om omsetning av bøker (boklovsforskriften)
30/11-23 Høringssvar til Kultur- og likestillingsdepartementet

23/11-23 Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) 3/
23/11-23 Skriftlig innspill fra Samskipnadsrådet

10/10-23 Opptrappingsplan for psykisk helse (2023-2033)
Høringssvar til Helse- og omsorgskomiteen
Muntlig høring i Helse- og omsorgskomiteen (50:50)

13/09-23 Forslag til endringer i lov og forskrift om høyere yrkesfaglig utdanning
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

23/09-23 Rapporten "Gjennomgang av allmennlegetjenesten"
Høringssvar til helse- og omsorgsdepartementet

20/06-23 Pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger
Høringssvar til kommunal- og distriktsdepartementet

15/06-23 Forslag til endringer i forskrift om Husleietvistutvalget
Høringssvar til kommunal- og distriktsdepartementet

19/04-23 Utsynsmeldingen - Utsyn over kompetansebehovet i Norge
Høringssvar til utdannings- og forskningskomiteen

19/04-23 - Folkehelsemeldinga - Nasjonal strategi for utjamning av sosiale helseforskjellar
Høringssvar til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget
Muntlig høring i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget


Høringer 2022

18/11-22 Høring av forslag til ny boklov
Høringssvar til kulturdepartementet

13/10-22 Høring Økonomiforskrift til barnehageloven
Høringssvar til utdanningsdirektoratet

16/09-22 Høring Grunnlag for ny universitets- og høyskolelov
Høringssvar til kunnskapsdepartementet

5/5-22 - Høring om ny barnehagelov
Høringssvar til utdannings- og forskningskomiteen

Høringer 2021

11/11-21 - Høring om endringene i forslag til statsbudsjett 2022
Høringssvar til utdannings- og forskningskomiteen

01/11-21 - Høring om forslag til endringer i plan og bygningsloven
Høringssvar til kommunal- og moderniseringsdepartementet

29/10-21 - Høring om forslag til statsbudsjett 2022
Høringssvar til utdannings- og forskningskomiteen

01/10-21 - Høring om Storbergsutvalgets rapport "Du er henta!"
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

01/10-21 - Høring om finansiering av private barnehager
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

07/06-21 - Høring om husleietvistuvalg
Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

15/03-21 - NOU 2020:13, Private aktører i velferdsstaten
Høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet

Høringer 2020

11/12-20 - Endring i karanteneregler angående oppholdssted
Høringssvar til justis- og beredskapsdepartementet

11/12-20 - Endringer i forskrift om studentboligtildeling
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

28/05-20 - Ny lov om universiteter og høyskoler
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

Høringer 2019

09/12-19 - Høring om miljø og helse i barnehager og skoler
Høringssvar til helse og omsorgsdepartementet

29/09-19 - Forslag til endringer i plan- og bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova
Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

23/09-19 - Lærekraftig utvikling-Livslang læring for omstilling og konkurranseevne
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

26/07-19 - Forslag til endringer i barnehageloven med forskrifter
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet 

11/04-19 - Gjennomgang av tilskuddsordningen for studentboliger 
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

14/02-19 - Forslag til ny forskrift om lån fra Husbanken
Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet


Høringer 2018

03/12-18 - Stortingsmeldingen om internasjonal studentmobilitet 
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

23/11-18 - Forslag til lovfesting av ordning med studentombud 
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

23/11-18 - Forslag om adgang til å reservere anskaffelser av helse- og sosialtjenester 
Høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet


Høringer 2017

28/09-17 - Høring om fagskolelov
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet


Høringer 2016

23/11-16 - Forskrift om unntak fra konkurranseloven § 10 ved omsetning av bøker
Høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet (uten merknad)

01/06-16 - Stortingsmelding om kvalitet i høyere utdanning
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

11/04-16 - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

05/04-16 - Fra ressursøkonomi til kunnskapsøkonomi
Høringssvar til Finansdepartmentet

25/02-16 - Endringer i barnehageloven - kortere ventetid på barnehageplass
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

04/02-16 - Forslag til endring i studiekvalitetsforskriften
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet (uten merknad)

04/02-16 - Delrapport om karriereveiledning i en digital verden
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

01/02-16 - Endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven
Hørringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet 

15/01-16 - Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2016-2017
Høringssvar til Kunnskapsdepartmentet (ønsket ikke å kommentere)


Høringer 2015

13/11-15 -  Endringer i plandelen av plan- og bygningsloven, mv.
Hørringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet

07/11-15 - Forskrift om forrenting og tilbakebetaling av utdanningslån og tap av rettar 2016
Høringssvar til Kunnskapsdepartmentet (uten marknad)

26/05-15 - Forslag til forenklinger i SAK10 og TEK10 - Eksisterende bygg
Høringssvar til Direktoratet for byggkvalitet 

18/05-15 - Nye energikrav til bygg
Høringssvar til Direktoratet for byggkvalitet

24/03-15 - Fagskolen - et attraktivt utdanningsvalg
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

12/03-15 - Endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet


Høringer 2014 

20/10-14 -  MOOC til Norge Nye digitale læringsformer i høyere utdanning
Høringssvar til Kunnskapsdepartementet

01/09-14 - Endringer i byggteknisk forskrift (TEK 10)
Høringssvar til Kommunal- og moderniseringsdepartementet