Urolig for husleien i fremtidige studentboliger

11.05.2023
Foto: Samskipnadsrådet
Foto: Samskipnadsrådet

Statens del av spleiselaget på studentboliger er historisk lav. Revidert nasjonalbudsjett 2023 bidrar ikke til å tette det store gapet mellom statens andel og studentenes bidrag til nye studentboliger. Nå frykter Samskipnadsrådet at regningen for studentboligbyggingen går til studentene.

  • Studentsamskipnadene gjør alt de kan for å bygge rimelig og holde husleien lav, men tilskuddssatsen må økes dersom de skal klare å holde husleienivået nede i fremtiden, sier styreleder i Samskipnadsrådet Audhild Kvam.

Statens tilskudd til studentboliger bidrar til å redusere studentenes husleier. Samtidig har statens andel vært synkende i lang tid og byrden på studentene og studentsamskipnadene har økt. De siste årene har det blitt vesentlig dyrere å bygge boliger. Ved å kun øke rammen samskipnadene får for å bygge studentboliger for, som er det regjeringen har gjort, er konsekvensen at samskipnadene og studentene får den økte regningen.

  • Med justeringen av kostnadsrammen uten en tilsvarende økning i tilskuddssatsen har regjeringen og SV løpt fra spleiselaget om rimelige studentboliger. Den regningen faller på studentene og studentsamskipnadene, sier styreleder Audhild Kvam.

Samskipnadsrådet har til revidert nasjonalbudsjett spilt inn et forslag om å øke tilskuddssatsen til 40 prosent av kostnadsrammen. En slik økning vil sikre studentene rimeligere husleie.

  • Statens andel til spleiselaget har blitt historisk lav. Derfor varsler vi allerede nå om at fremtidens studentboliger vil gi dyrere husleie. Det blir konsekvensene hvis det ikke tas grep nå, legger Kvam til.

I revidert statsbudsjett 2023 korrigerer regjeringen anslaget for prisvekst til 5,4%. Det sikrer en korrigering av tilskuddssatsen som dermed øker til 402 839* kroner i pressområder og 343 815* kroner i ikke-pressområder.

  • Vi er glade for at tilskuddssatsen justeres etter det korrigerte anslaget for prisvekst i 2023. Det er likevel ikke nok til å tette det voksende gapet mellom statens andel og studentenes bidrag i spleiselaget, avslutter Kvam.

Fakta om kostnadsrammen og tilskuddssatsen
Kostnadsrammen er den øvrige grensen for hvor mye en studentbolig kan koste. Økningen i kostnadsrammen i 2023 utgjør omtrent 50%. Justeringen av tilskuddssatsen i årets statsbudsjett utgjør mindre enn 5%. Den sterkt økende differansen risikerer å føre til økte husleiepriser i fremtidige boliger.

Fakta om pressområder og ikke-pressområder
Kostnadsrammene og tilskuddssatsene er ulik mellom pressområder og ikke-pressområder.
Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø, Drammen, Kristiansand og Bodø, er definert som pressområder. Øvrige kommuner defineres ikke som pressområder.
Kilde: Husbanken

Fakta om tilskudd til studentboliger
Tilskuddssatsen har et formål, det er å senke husleien for en studentbolig. Samskipnadene jobber hele tiden for å sette så lav husleie som mulig, derfor har alle lagt til grunn et prinsipp om at husleien skal være kostnadsdekkende. Samskipnadene har svært ulik økonomi, og det er ulike lokale forhold som spiller inn i både økonomien og studentboligbyggingen. Dersom samskipnadene forventes å finansiere en stadig større del av studentboligbyggingen selv, vil det svekke deres mulighet til å investere i nye tomter for studentboliger. Samtidig må også studentene vil måtte betale en høyere husleie fordi økningen i byggekostnadene ikke dekkes inn med økt tilskudd. Samskipnadsrådet mener staten må ta sin del av spleiselaget, for å sikre rimelige studentboliger og et godt fremtidig velferdstilbud til studentene. I vårt forslag til økt tilskuddssats legger vi til grunn at skille mellom pressområder og ikke-pressområder fjernes. Vi mener også at videre justering av rammene for studentboliger skal reguleres etter SSBs byggekostnadsindeks for bustader. Det vil si at kostnadsrammen oppdateres hvert år, på lik linje med at prisene øker hvert år.

Statsbudsjett 2023
I statsbudsjett 2023 har regjeringen bevilget tilskudd til 1650 studentboliger. Dette var fulgt opp med en økning av kostnadsrammen som ble oppjustert til 1 450 000. Denne økningen var avgjørende for å få fart på utbyggingen av studentboliger. Derimot har ikke tilskuddssatsen blitt justert etter den nye kostnadsrammen.

Samskipnadsrådets innspill til revidert nasjonalbudsjett 2023
Samskipnadsrådet har foreslått å øke tilskuddssatsen til 40% av den gjeldende kostnadsrammen. Det ville hatt en merkbar effekt på husleiene i fremtidige studentboliger. Statens andel i 2017 var 37,5% i pressområder og 34,3% i ikke-pressområder. I 2023 har andelen for pressområder falt til 27,8% og for ikke-pressområder til 23,7%.

Med en økning på tilskuddssatsen til 40% av kostnadsrammen vil det utgjøre 580.000 kroner for pressområder og ikke-pressområder. Samlet sett vil det gi en økning i statsbudsjettet på i overkant av 330 000 000 kroner. Samskipnadsrådet vil dermed fjerne skillet mellom pressområder og ikke-pressområder.