Vedtekter

Her finner du Samskipnadsrådets vedtekter

Vedtekter for Samskipnadsrådet   

Vedtatt på Samskipnadsmøtet på Ås 9.-11./10 1996. Sist endret på Samskipnadsmøtet 15.11.2022 i Molde.

§ 1.  FORMÅL
Samskipnadsrådet er et samarbeidsorgan for alle studentsamskipnader i Norge.

Studentsamskipnadene har som formål å etablere velferdstilbud som en integrert del av det helhetlige læringsmiljøet. Studentsamskipnadene er ideelle private aktører som sørger for at studentene får et helhetlig tjenestetilbud spesielt tilpasset studiesituasjonen. (jfr. Lov av 14.12.2007 om studentsamskipnader).

§ 2.  HOVEDOPPGAVER
I tråd med sitt formål skal Samskipnadsrådet:

Være et bindeledd mellom studentsamskipnadene og andre institusjoner som har betydning for rammebetingelsene for velferden og det helhetlige læringsmiljøet for studentene.

 • Bidra til å utvikle felles målsettinger for studentvelferd og læringsmiljø innen høyere utdanning i Norge.
 • Fremme koordinering og arbeidsdeling innen samskipnadssektoren ved blant annet å etablere utvalg, møter eller kontaktfora, evt. innlemme allerede eksisterende samarbeidstiltak (boligmøte, kantinemøte, barnehagemøte o.a.).
 • Være et bindeledd mellom samskipnadssektoren og det internasjonale miljøet for studentvelferd.
 • Avgi uttalelse om budsjetter, offentlige planer, utredninger og andre forhold som berører velferdstiltak for studentene.
 • Fungere som høringsinstans og talerør overfor bevilgende myndigheter og selv ta initiativ i aktuelle saker av felles interesse.
 • Peke ut representanter til ulike fora nasjonalt eller internasjonalt der samskipnadene skal være representert.

§ 3. ORGANER

Samskipnadsrådets faste organer er Samskipnadsmøtet og Styret.

§ 4. SAMSKIPNADSMØTET
a)  Sammensetning
Samskipnadsmøtet er Samskipnadsrådets øverste organ og består av styreleder og direktør/daglig leder for hver studentsamskipnad. Nestleder i styret til den enkelte samskipnad fungerer som vara for styreleder og en fra administrasjonen i den enkelte samskipnad fungerer som vara for direktør.                                                                                                              

b)  Funksjoner

 • Samskipnadsmøtet velger styrets medlemmer og styreleder etter forslag fra en valgkomite.

 • Samskipnadsmøtet velger styremedlemmer til NSBO etter forslag fra valgkomite.

 • Samskipnadsmøte vedtar budsjett for neste år og godkjenner regnskap for foregående år.    

 • Samskipnadsmøtet skal prioritere arbeidsoppgaver innenfor rammen av hovedoppgavene, jfr. § 2.

 • Fastsette og endre vedtekter for Samskipnadsrådet.

c)  Forretningsorden

 • Samskipnadsmøtet avholdes ordinært en gang i året. Styret sender ut innkalling til møtet med angivelse av tid og sted senest 3 måneder før møtet.

 • Samskipnadsmøtet innkalles til ekstraordinært møte når styret finner det nødvendig eller når minst 1/3 av studentsamskipnadene krever det. Innkalling kan skje med 2 ukers varsel.

 • Andre kan inviteres til å delta i møtene, eller til behandling av enkelte saker, som observatør med talerett.

 • Samskipnadsmøtet er beslutningsdyktig når ¾ av studentsamskipnadene er representert. Styreleder og direktør har en stemme hver.

 • Det skal tilstrebes konsensus. Prøveavstemninger vil derfor bli brukt. Vedtak fattes med simpelt flertall med mindre annet fremgår av vedtektene.

 • Det er anledning til å kreve protokolltilførsel.

§ 5.  STYRET

a) Medlemmer
Styret skal ha 6 medlemmer.

Styreleder velges av Samskipnadsmøtet, for to år av gangen, og signerer på vegne av Samskipnadsrådet. Styret konstituerer en nestleder i styret blant de valgte styrelederne ved første styremøte.

Styret skal være sammensatt slik:

 1. Styreleder (Direktør for samskipnad) 2 år 
 2. Direktør for samskipnad 2 år (velges i partallsår)
 3. Direktør for samskipnad 2 år (velges i oddetallsår)
 4. Styreleder for samskipnad 1 år
 5. Styreleder for samskipnad 1 år
 6. Styreleder for samskipnad 1 år

Det skal i tillegg velges to direktører og fire styreledere som varamedlemmer til styret. Vararepresentantene ordnes på prioriterte lister.

Styremedlemmer kan sitte i inntil 4 år sammenhengende i samme funksjon.  

Avgang
Direktørenes styreverv er personlig og ved avgang trer vara inn som nytt styremedlem. Styreledernes tre styreverv er knyttet til institusjon, ved avgang vil vedkommendes verv i Samskipnadsrådet fylles av den etterfølgende styreleder i samme samskipnad, dog slik at varalisten rykker opp og den nye styrelederen tar plass som siste vara.

 Frafall
Ved meldt frafall trer vararepresentanten til henholdsvis direktør eller styreleder inn som styremedlem.

b)  Styrets funksjoner
Styret er Samskipnadsrådets utøvende organ og har følgende oppgaver:

 • Arrangere neste års Samskipnadsmøte*.

 • Saksforberede og innstille saker som skal opp på samskipnadsmøtet.

 • Ta opp aktuelle saker i henhold til Samskipnadsrådets hovedoppgaver, jfr § 2.

 • Fungere som studentsamskipnadenes talerør utad.

 • Etablere og opprettholde en sekretariatsfunksjon i overensstemmelse med vedtatt budsjett.

 • Styret skal holde Samskipnadsrådet orientert om virksomheten. Styrets årsberetning legges frem for samskipnadsmøtet.

 • Nedsette en valgkomite senest seks uker før Samskipnadsmøte.

 • Oppnevne en leder av valgkomiteen.

 • Styret har arbeidsgiveransvaret for sekretariatet.   

c)  Styrets forretningsorden

 • Styreleder innkaller til møtet.
 • Saksliste med dokumenter utsendes minst 1 uke før styremøtet.
 • Styret kan be den enkelte samskipnad om redegjørelse eller uttalelse i en sak. På grunnlag av forslag og høringer fra samtlige studentsamskipnader utarbeider styret fellesuttalelser som forplikter alle studentsamskipnadene med mindre det er gitt melding om reservasjon eller protokolltilførsel i forhold til fellesuttalelse.

§ 6.  VALGKOMITE
Valgkomiteen nedsettes av styret i Samskipnadsrådet senest seks uker før Samskipnadsmøtet jfr §5b:

 • Valgkomiteen skal bestå av to direktører og to styreledere fra studentsamskipnadene.
 • Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer og varamedlemmer og presentere sin innstilling under Samskipnadsmøtet.
 • Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer til NSBO og presentere innstillingen under Samskipnadsmøtet.
 • Valgkomiteen skal innstille på styremedlemmer til NSBO og presentere innstillingen for et styremøte hvis NSBO avholder årsmøte før Samskipnadsmøte.

§ 7.  ØKONOMI
Kostnader i forbindelse med styrets og styremedlemmenes arbeid, sekretariat og Samskipnadsmøte fordeles slik:

 • Hver enkelt samskipnad dekker selv reise og opphold for sine deltakere på samskipnadsmøter.
 • Driftskostnader til styre og sekretariat fordeles på samskipnadene etter ved at 50% av kostnadene fordeles likt mellom studentsamskipnadene, og resterende 50% fordeles etter antall studenter.

§ 8.  VEDTEKTSENDRINGER
Forslag til endringer i vedtektene kan fremmes av alle som har møte- og stemmerett i samskipnadsmøtet.

 Endringsforslag fremmes for styret senest seks uker før ordinært samskipnadsmøte.

Vedtektsendringer krever 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 9.  IKRAFTTREDEN
Disse vedtektene trer i kraft med virkning f.o.m. 01.12.1996. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter.


* Som ledd i opplæringen av og informasjonen mellom styrelederne kan det holdes egne styreledermøter utenom Samskipnadsmøtet. Styreledernes representanter i styret er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre slike møter. Kostnadene dekkes av den enkelte studentsamskipnad.